Regulamin Biegu Godzinnego

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2018 r.

Regulamin 19. Biegu Godzinnego.

ORGANIZATOR

Organizatorem 19. Biegu Godzinnego, zwanego dalej Biegiem, jest Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia”.

Współorganizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Fundacja Białystok Biega
 1. CEL
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 21 października 2018 r. w Białymstoku.
 2. Miejsce: stadion lekkoatletyczny Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku.
 3. W ramach imprezy odbędą się:
 • 6 – minutowy bieg dla dzieci – start godz. 10:00
 • 12 – minutowy bieg dla młodzieży – start godz. 10:20
 • Biegi Godzinne – 3 biegi: godz. 11:00 (bieg kobiet, limit 50 osób), 12:15 (limit 50 osób), 13:30 (limit 50 osób).

III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Wiek uczestników.

  1. W biegu 6 – minutowym prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w
   latach 2006-2012
  2. W biegu 12 – minutowym roczniki 2003, 2004 i 2005
  3. W Biegu Godzinnym prawo startu mają osoby urodzone w roku 2003 lub
   wcześniej.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
  6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
  7. Zgłoszenia online otwarte są do 17 października 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 21 październiak pod warunkiem dostępności miejsc.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
  9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
  10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Białystok Biega.
  11. W biegu godzinnym obowiązuje limit 150 nadanych numerów startowych przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Obowiązują również limity 40 miejsc w biegu 6 – minutowym i 40 miejsc w biegu 12 – minutowym. 
  12. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 21 października w następujących porach:
   • w godz. 8:30 – 9.30 – osoby startujące w biegu 6 – minutowym;
   • w godz. 8:30 – 10:00 – osoby startujące w biegu 12 – minutowym;
   • w godz. 8:30 – 13:00 – osoby startujące w biegu godzinnym (w zależności od godziny startu – numer startowy należy odebrać najpóźniej na 30 min przed biegiem)

14. Adres Biura Zawodów: stadion lekkoatletyczny BOSiR, ul. 11 listopada 28, Białystok

15. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. W przypadku odwołania zawodów, opłaty wpisowe zostaną zwrócone.

IV KLASYFIKACJE

1. W Biegu prowadzone będą klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet oraz

kategorie wiekowe:

K-20, M-20 (rocznik 2003 – 1989)

K-30, M-30 (rocznik 1988 – 1979)

K-40, M-40 (rocznik 1978 – 1969)

K-50, M-50 (rocznik 1968 – 1959)

K-60, M-60 (rocznik 1958 i starsi)

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

2. Po upływie regulaminowej godziny biegu na sygnał dźwiękowy sędziego zawodnicy zobowiązani są do zatrzymania się, po czym sędziowie na podstawie pomiaru dystansu zdecydują o ostatecznej kolejności zawodników.

V. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn w biegu godzinnym zostaną uhonorowani pucharami. Nagrody finansowe czekają za zdobycie miejsc I-V.

 • za zajęcie I miejsca 500 zł
 • za zajęcie II miejsca 300 zł
 • za zajęcie III miejsca 200 zł
 • za zajęcie IV miejsca 100 zł
 • za zajęcie V miejsca 100 zł

3. Za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej zwycięzcy zostaną uhonorowani statuetką.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VI. OPŁATY
1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. Opłata wpisowa na bieg godzinny wynosi:

   • 40 zł do dnia 17 października 2018 r.
   • 50 zł w dniu 21 października 2018 r. w Biurze Zawodów w przypadku
    dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa)

2. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz rok urodzenia, z dopiskiem Bieg Godzinny) do dnia 17 października 2018 r.

3. W pakiecie startowym każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy worek.

4. Osobom urodzonym w roku 1953 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej co następuje po maksymalnie 5 dniach po dokonaniu opłaty.
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8. Opłata wpisowa w Biegu 6 – minutowym i 12 – minutowym wynosi 10 zł.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na bieżni w czasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 22 października 2018 do godz. 18.00 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 25 października 2018 r.
5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

7. Po biegu na Uczestników czekać będą napoje i ciepły posiłek.
8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

10. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

NASI PARTNERZY