Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2024 r.

Regulamin – 14. Białystok Biega

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Białystok Biega, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10/2.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Upowszechnianie idei wolontariatu.
 4. Profilaktyka uzależnień.
 5. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Start Biegu na 5 km nastąpi w dniu 7 września 2024 o godz. 21:30.
 2. Start Biegu na 10 km nastąpi w dniu 8 września 2024 o godz. 10:00.
 3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokbiega.pl.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godz. od strzału startera w przypadku biegu na 10 km, zaś dystans 5 km jest ograniczony limitem czasowym wynoszącym 50 min.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie Biegu będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu na dystansie 5 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2012 lub wcześniej, zaś w Biegu na dystansie 10 km osoby, które urodziły się w roku 2008 lub wcześniej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe możliwe będą do 6 września 2024 roku lub do wyczerpania limitu miejsc, w zależności co nastąpi wcześniej. 
 4. W biegach obowiązują limit 2000 nadanych numerów startowych łączenie dla obu dystansów.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
  • 7 września (sobota) w godzinach 9.00 – 21.00,
  • 8 września (niedziela) w godzinach 8.00 – 9.15,   
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów kodu QR oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia podpisanej karty startowej przez rodzica/opiekuna prawnego lub pakiet na podstawie QR kodu odbierze rodzic/opiekun prawny.
 9. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną (osobę trzecią) jest możliwy na podstawie okazania kodu QR zawodnika oraz, do wglądu, kopię pierwszej strony dokumentu tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem (zdjęcie okazane w telefonie jest akceptowane).
 10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 12. Na całej trasie obowiązuje zakaz supportu przez osoby postronne jadące rowerem, hulajnogą, bądź innym pojazdem pod rygorem dyskwalifikacji zawodnika, którego pomoc dotyczy. 

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej (bez względu na dystans):
  • 69 zł – do 31 lipca 2024,
  • 79 zł – od 1 do 30 sierpnia 2024,
  • 80 zł – od 1 września oraz w Biurze Zawodów w dniach 7 – 8 września, pod warunkiem dostępności miejsc.
 2. Pakiet promocyjny – 2-biegowy. Koszt pakietu (razem 5 km i 10 km): 
  • 119 zł – do 31 lipca 2024,
  • 129 zł – od 1 do 30 sierpnia 2024,
  • 140 zł – od 1 września oraz w Biurze Zawodów w dniach 7 – 8 września, pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Każdy z zawodników może dodatkowo zakupić limitowaną koszulkę techniczną w cenie 69 zł.
 4. Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Białystok Biega”.
 5. Osobom urodzonym w roku 1959 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. 
 6. Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem przesłania aktualnego orzeczenia na adres: zapisy@bialystokbiega.pl
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 8. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika. Przeniesienia swojej opłaty startowej na inną osobę zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie datasport.pl. Przeniesienie opłaty możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2024. 
 9. W dniu biegu w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
  • Klasyfikacja najszybszych Białostoczanki i Białostoczanina,
  • Klasyfikacje wiekowe:
   • K-12, M-12 (rocznik 2012 – 2005) – tylko w biegu na 5 km
   • K-16, M-16 (rocznik 2008 – 2005) – tylko w biegu na 10 km
   • K-20, M-20 (rocznik 2004 – 1995)
   • K-30, M-30 (rocznik 1994 – 1985)
   • K-40, M-40 (rocznik 1984 – 1975)
   • K-50, M-50 (rocznik 1974 – 1965)
   • K-60, M-60 (rocznik 1964 – 1955)
   • K-70, M-70 (rocznik 1954 i starsi)
   • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
  • Klasyfikacje dodatkowe w biegu na dystansie 10 km.
   • Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji, wyboru której dokonuje w czasie rejestracji do biegu – to warunek konieczny. Zmiana klasyfikacji po biegu nie będzie możliwa. 
   • Pracowników Medycznych (kobiet i mężczyzn) – klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pracują w zawodach: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta.
   • Służb Mundurowych – klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych.
  • KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA w biegu na dystansie 10 km
   W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą (to warunek konieczny). Zasady klasyfikacji drużynowej:
   • Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
   • Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji zaznaczając odpowiednie pole oraz wpisując nazwę klubu/drużyny. Oba warunki są konieczne. 
   • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 30 zawodników przekraczających linię mety – będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 30 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 30 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.  
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

IX. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (oba dystanse) otrzymują puchary i nagrody pieniężne. 
 3. Statuetkami będą nagrodzeni zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych, klasyfikacjach dodatkowych oraz klasyfikacji drużynowej.
 4. Statuetkami będą nagrodzeni najstarsi zawodniczka i zawodnik na danym dystansie.
 5. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 7. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 10 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 9 września 2024 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 20 września 2024.
 9. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

X. OŚWIADCZENIA

 1. Uczestnik oświadcza, że rejestrując się do Biegu w pełni akceptuje niniejszy regulamin. 
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

———————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu. 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

NASI PARTNERZY