Regulamin

Regulamin – 11. Białystok Biega

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Białystok Biega, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10/2.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Upowszechnianie idei wolontariatu.
 4. Profilaktyka uzależnień.
 5. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.
 6. Promowanie bezpiecznego biegania w dobie pandemii covid-19

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Start Biegu na 5 km nastąpi w dniu 18 września 2021 od godz. 21:30 w kilku falach startowych, w których dopuszczalna liczba zawodników niezaszczepionych wynosi maksymalnie 500 osób.
 2. Start Biegu na 10 km nastąpi w dniu 19 września 2021 od godz. 10:00 w kilku falach startowych, w których dopuszczalna liczba zawodników niezaszczepionych wynosi maksymalnie 500 osób.
 3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokbiega.pl, najpóźniej 20 dni przed Biegiem.
 4. Z powodu pandemii organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin startu oraz podzielenie zawodników na mniejsze grupy startowe.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godz i 45 min od strzału startera w przypadku biegu na 10 km, zaś dystans 5 km jest ograniczony limitem czasowym wynoszącym 50 min.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie Biegu będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu na dystansie 5 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2009 lub wcześniej, zaś w Biegu na dystansie 10 km osoby, które urodziły się w roku 2005 lub wcześniej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 15 września 2021 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc, w zależności co nastąpi wcześniej. 
 4. W biegach obowiązują limity nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
  • w biegu na 5 km limit wynosi 1000 osób
  • w biegu na 10 km limit wynosi 600 osób
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
  • 18 września (sobota) w godzinach 10.00 – 21.00,
  • 19 września (niedziela) w godzinach 8.00 – 9.30,   
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu oraz chustę wielofunkcyjną sportowy pas biodrowy (zmiana 12 sierpnia).
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanej karty startowej.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna oraz podpisanej karty startowej przez rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanej Karty Startowej przez zawodnika, do którego należy numer startowy.
 10. W Biurze Zawodów Zawodnik zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa. Bez spełnienia tego obowiązku, zawodnik nie będzie wpuszczony do Biura Zawodów.
 11. Do strefy startowej Zawodnik bez zakrytych ust i nosa nie będzie wpuszczony. Maseczkę/chustę będzie można zdjąć po starcie. Punkt ten będzie dostosowany do aktualnie obowiązujących norm prawnych w dniach 18-19 września 2021.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty (bez względu na dystans):
  • 55 zł do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • 65 zł od dnia 1 września 2021 r.
 2. Pakiet promocyjny – 2-biegowy (z jednym pasem biodrowym). Koszt pakietu (5 km i 10 km), wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 89 zł do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • 99 zł od dnia 1 września 2021 r.
 3. Każdy z zawodników może dodatkowo zakupić limitowaną koszulkę techniczną w cenie 59 zł.
 4. Wpłat można dokonać za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji do Biegu. Płatność można również uregulować bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę wpisać „BB” oraz podać imię, nazwisko i rok urodzenia Zawodnika
 5. Osobom urodzonym w roku 1956 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 6. Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem przesłania aktualnego orzeczenia na adres: zapisy@bialystokbiega.pl
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 8. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 roku włącznie. Zgłoszenie cesji swojej opłaty startowej należy na adres: zapisy@bialystokbiega.pl.
 9. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę. 

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
  2. Klasyfikacje wiekowe w biegu:
   • K-12, M-12 (rocznik 2009 – 2002) 
   • K-20, M-20 (rocznik 2001 – 1992)
   • K-30, M-30 (rocznik 1991 – 1982)
   • K-40, M-40 (rocznik 1981 – 1972)
   • K-50, M-50 (rocznik 1971 – 1962)
   • K-60, M-60 (rocznik 1961 – 1952)
   • K-70, M-70 (rocznik 1951 i starsi)
   • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 30 mężczyzn i pierwszych 30 kobiet przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera pierwszej grupy startowej.
 3. Podium w klasyfikacji generalnej będzie rozpatrywane wyłącznie wśród zawodników startujących w pierwszej grupie.
 4. W przypadku konieczności podziału zawodników na mniejsze grupy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany reguły opisanej w pkt. 2 powyżej.
 5. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

IX. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (oba dystanse) otrzymują puchary i nagrody pieniężne. 
  1. W biegu na 10 km:
   1. I miejsca – 1000 zł
   2. II miejsce – 800 zł
   3. III miejsce – 600 zł
  2. W biegu na 5 km:
   1. I miejsca – 800 zł
   2. II miejsce – 600 zł
   3. III miejsce – 400 zł
 3. Kategorie wiekowe nie będą nagradzane.
 4. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 6. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 10 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 20 września 2021 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 września 2021.
 8. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

X. OŚWIADCZENIA

 1. Uczestnik oświadcza, że rejestrując się do Biegu w pełni akceptuje niniejszy regulamin. 
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa w Biurze Zawodów oraz w strefie startowej do momentu startu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią covid-19.  
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 5. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Z powodu obostrzeń sanitarnych Organizator nie przewiduje depozytów oraz przebieralni przed i po biegu.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na 2022 rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

———————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu. 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podziel się artykułem ze znajomymi!