Regulamin BBLL

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2016 r.

Regulamin „Biegam Bo Lubię Lasy 2016”

Organizator

Organizatorem wydarzenia są:
1. Nadleśnictwo Dojlidy.
2. Fundacja Białystok Biega.

Cel imprezy:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych
3. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Termin i Miejsce

 1. Bieg odbędzie się 15 października 2016 r. na dystansach: 300 m, 900 m, 5 km oraz 7,5 km. Miejsce rozpoczęcia zawodów to Parking Leśny Rybniki. Trasy w Puszczy Knyszyńskiej okolice m. Rybniki i Mostek.
 2. Godziny startu biegów:
  – 10:45, bieg na ok. 300 m
  – 11:00, bieg na ok. 900 m
  – 11:30, bieg na 5 km i 7,5 km
 3. Limit czasu.
  Zawodników obejmuje limit czasu wynoszący 50 min dla dystansu 5 km oraz 70 minut dla dystansu 7,5 km od momentu startu. Zawodnicy, którzy po tym czasie nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

Uczestnictwo i Zgłoszenia

 1. Dystans biegu uzależniony jest od wieku Uczestnika:
  – w biegu na 7,5 km mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 r.ż.
  – w biegu na 5 km mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 r.ż.
  – w biegu na ok. 900 m mogą brać udział osoby z roczników 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
  – w biegu na ok. 300 m mogą brać udział osoby z roczników 2012, 2011, 2010.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, które odbywa się w formie elektronicznej na www.bialystokbiega.pl. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia drogą elektroniczną możliwe jest do 12.10.2016 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. W biegach obowiązuje limit nadanych numerów startowych i wygląda następująco: w Biegu na 5 oraz 7,5 km jest to 200 osób, w biegach na 300 i 900 m – 100 osób. Udział w biegach 5 km  oraz 7,5 km jest płatny w kwocie 20 zł. Na  pozostałych dystansach jest bezpłatny.
 4. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank wpisując w tytule imię i nazwisko osoby startującej do 12 października 2016 r. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 6. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu’’ podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Uczestnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi ew. konsekwencje. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Osobiste potwierdzenie udziału w biegu oznacza, iż uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. W przypadku odmowy podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.
 9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, Straży Leśnej oraz pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów związanych z uczestnictwem w Biegu nieodpłatnie na potrzeby reklamowe oraz w celu dokumentacji wydarzenia.
 12. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy zapiszą się do biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie czynne
  15 października 2015 w godzinach 8:30 – 10.30 na Parkingu Leśnym Rybniki.
 13. W biurze zawodów zawodnicy biegu na 5 i 7,5 km otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy oraz pamiątkową koszulkę. Podstawą odbioru pakietu jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze.

Nagrody

 1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Nagradzane będą miejsca  I, II,III, na dystansie 5 km oraz 7,5 km. Nagrodzeni otrzymają statuetki.

Postanowienia końcowe.

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości lub jego modyfikacja jest zabroniona. W biegu na 5 oraz 7,5 km zostanie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do buta chip identyfikacyjny służący do pomiaru czasu, jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 17.10.2016 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie
  Organizator będzie informował na stronie internetowej www.
 7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

logolp

NASI PARTNERZY