Regulamin 35. Biegu Sylwestrowego

Regulamin 35. Biegu Sylwestrowego.

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy 35. Bieg Sylwestrowy, zwany dalej Biegiem, jest Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia”.

Współorganizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Fundacja Białystok Biega

I. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Sportowe pożegnanie starego roku.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2018 r. w Białymstoku.
 2. Miejsce: stadion lekkoatletyczny Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Wołodyjowskiego)
 3. W ramach imprezy odbędą się:
  • godz. 11:00 – bieg dla dzieci na dystansie 100 m – klasy I-II szkoły podstawowej i młodsze.
  • godz. 11:10 – bieg dla dzieci na dystansie 400 m – klasy III-IV szkoły podstawowej
  • godz. 11:20 – bieg dla dzieci na dystansie 400 m – klasy V -VI szkoły podstawowej
  • godz. 11:30 – bieg dla dzieci na dystansie 800 m – klasy VII, VIII i III gimnazjum.
  • godz. 12:00 – Bieg Sylwestrowy kobiet na dystansie 800 m 
  • godz. 12:00 – Bieg Sylwestrowy kobiet na dystansie 2000 m o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku
  • godz. 12:00 – Bieg Sylwestrowy mężczyzn na dystansie 1 mili 
  • godz. 12:00 – Bieg Sylwestrowy mężczyzn na dystansie 4000 m o Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu Sylwestrowym prawo startu mają wyłącznie osoby, które w dniu biegu będą miały ukończone 16 lat (z wyłączeniem biegów dla dzieci).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.datasport.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia karty startowej podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 27 grudnia 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 30 grudnia pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji od Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora oraz współorganizatorów.
 9. W Biegu Sylwestrowym obowiązuje limit 120 miejsc startowych oraz 100 miejsc w biegach dla dzieci – decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. 
 10. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 30 grudnia w godz. 9:30 – 11:30 (dzieci do godz. 10:30).
 11. Adres Biura Zawodów: Stadion lekkoatletyczny BOSiR w Białymstoku, wjazd od ul. Wołodyjowskiego.
 12. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. W przypadku odwołania zawodów, opłaty wpisowe zostaną zwrócone.

IV KLASYFIKACJE

W Biegu prowadzone będą klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet.

V. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Zwycięzcy wszystkich biegów otrzymają pamiątkowe puchary.
 3. W biegu głównym dodatkowo będzie nagradzany najlepszy junior/juniorka oraz weteran/weteranka.
 4. Wszystkie dzieci biorące udział w biegu otrzymają upominki od Świętego Mikołaja.
 5. Podczas biegu przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawsze przebranie sylwestrowe w następujących kategoriach:
  • najlepsze przebranie indywidualne – pięć nagród rzeczowych
  • najlepiej przebrane dziecko (rocznik 2006 i młodsi) – trzy nagrody rzeczowe

VI. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu Sylwestrowego ponosi koszty opłaty wpisowej w wysokości 40 zł.
 2.  W ramach opłaty Uczestnicy otrzymują koszulki okolicznościowe i posiłek regeneracyjny.
 3. Udział dzieci w biegach towarzyszących jest bezpłatny.
 4. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz rok urodzenia) lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Datasport do dnia 27 grudnia 2018 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.
 5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 2. Przebywanie na bieżni w czasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
 3. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są w dniu zawodów na 15 min przed uroczystą dekoracją.
 4. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 5. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Podziel się artykułem ze znajomymi!