Regulamin Nordic Walking

Regulamin marszu Nordic Walking w ramach 5. Top Auto Białystok Biega.

I. Organizator

 1. Organizatorem imprezy 5. Top Auto Białystok Biega, w ramach której przeprowadzony zostanie marsz Nordic Walking, zwany dalej „Marszem” jest Fundacja Białystok Biega, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. Cele

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Białegostoku i regionu.
 2. Promocja Miasta Białystok jako przyjaznego dla osób aktywnych.

III. Termin, miejsce, dystans.

 1. Marsz odbędzie się 20 września 2015 r. w Białymstoku.
 2. Marsz wystartuje o godz. 10:05. Start i meta będą zlokalizowane przy ul. Kalinowskiego (w pobliżu Opery i Filharmonii Podlaskiej).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Marszu przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bialystokbiega.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 4. Szczegółowa trasa Marszu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokbiega.pl, najpóźniej 14 dni przed datą Marszu.
 5. Długość trasy: 5 km. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 55 min.
 6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Marszu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 7. Marsz będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia czasu Uczestnikom. Obowiązuje jedynie limit na pokonanie trasy.
 8. Obowiązuje limit Uczestników Marszu i wynosi 150 osób.

IV. Warunki zgłoszenia i  zasady uczestnictwa.

 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Marszu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.bialystokbiega.pl lub w dniu zawodów u Organizatora. Bez przedłożenia Oświadczenia odbiór pakietu startowego nie będzie możliwy. Pobierz formularz oświadczenia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokbiega.pl lub w Biurze Zawodów. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą  oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Marszu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Marszu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Marszu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w Marszu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz maszerujących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę Marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Marszu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Marszu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Marszu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Marszu, w szczególności zasad fair play.
 8. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 16 września 2015.
 9. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej będą mogli odebrać numer startowy w dniach otwarcia Biura Zawodów tj, 19.09.2015 (sobota) w godzinach 12.00-18.00 oraz  20.09.2015 (niedziela) w godz. 7.30 – 9.30.
 10. Osoby, które dokonały rejestracji internetowej, w celu odbioru numeru startowego muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
 11. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika numeru startowego.

V. Opłaty

 1. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi 15 zł. W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje numer startowy oraz medal po ukończeniu Marszu.
 2. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 13043240 w mBank (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mail użyty podczas rejestracji) lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Datasport do dnia 16 września 2015 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.
 3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.bialystokbiega.pl co następuje po maksymalnie 5 dniach po dokonaniu opłaty.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VI. Uwagi końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Marszu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Marszu.
 3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.bialystokbiega.pl
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Fundacja Białystok Biega

Podziel się artykułem ze znajomymi!