Regulamin Biegu Pamięci Sybiru

Regulamin – 1. Bieg Pamięci Sybiru.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego Bieg Pamięci Sybiru, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Pamięci Sybiru.

II. CEL

 1. Upamiętnienie ofiar i pielęgnowanie pamięci o deportacjach z lutego 1940 roku.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Upowszechnianie idei wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Start Biegu nastąpi w dniu 10 lutego 2019 (godz. startu zostanie podana w późniejszym terminie)
 2. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem.
 3. Bieg będzie rozegrany na dystansie ok 5 km.
 4. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 min od strzału startera.

V. PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie będą znajdować się dodatkowy punkt kontrolny pomiaru czasu. Ominięcie punktu pomiarowego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają osoby, które urodziły się w roku 2007 lub wcześniej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację prowadzi firma Datasport na stronie www.datasport.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 6 lutego 2019 roku lub wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W biegach obowiązuje łączny limit 300 800 (zmiana z dnia 14.12.2018) nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
  • 10 lutego (godz. pracy biura zostaną podane w późniejszym terminie)
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu oraz okolicznościową wielofunkcyjną chustę.
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia Karty Startowej podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 9. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby wraz z podpisaną Kartą Startową.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi:
  • 35 zł do dnia 6 lutego 2019 r lub do wyczerpania pierwszej puli miejsc (500 opłaconych zawodników)
  • 40 zł – II pula numerów (od 501) (zmiana z dnia 14.12.2018, po zwiększeniu limitu miejsc)
  • 40 zł w biurze zawodów (w przypadku dostępności miejsc)
 2. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz dopisek “Bieg Pamięci Sybiru”. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
 3. Osobom urodzonym w roku 1954 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 6. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a/ Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn,

b/ Klasyfikacje wiekowe:

 • K-15, M-15 (rocznik 2000 – 2007)
 • K-20, M-20 (rocznik 1990 – 1999)
 • K-30, M-30 (rocznik 1980 – 1989)
 • K-40, M-40 (rocznik 1970 – 1979)
 • K-50, M-50 (rocznik 1960 – 1969)
 • K-60, M-60 (rocznik 1950 – 1959)
 • K-70, M-70 (rocznik 1949 i starsi)
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

 1. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
 2. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

IX. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Na podium udekorowani będą zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 3. Najszybsi (I miejsce) w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 5. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 lutego 2019 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 19 lutego 2019.
 7. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

X. OŚWIADCZENIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Podziel się artykułem ze znajomymi!